اتاقدار هتل

اتاقدار هتل كسي است كه بتواند از عهده اجراي مقررات شغلي و تميز كردن اتاقهاي مربوطه و گردگيري از وسايل آنها و تهيه گزارش از عملكرد برآيد.