سرمیزبان روم سرویس

سر میزبان روم سرویس شغلي است از حوزه هتلداري كه شامل شایستگي هایي از قبیل: كنترل و نظارت بر چیدمان سرویس،كنترل كمي و كیفي سفارشات،اخذ لیست OS – DG – CIP – VIP – TOP VIP از واحد پذیرش، پاسخگویي به مکاتبات اداري،انجام تشریفات سرویس دهي در اتاق OS – DG – CIP – VIP – TOP VIP، كنترل نحوه پذیرایي از میهمان،رفع مشکلات پرسنل و استفاده از ترولي و چرخ هاي حمل غذا به اتاق میهمان مي باشد. این شغل با مشاغلي چون سرپرست رستوران هتل و سر میزبان رستوران در ارتباط است.