سرپرست رستوران

سر میزبان رستوران شغلي است از رشته هتلداري كه داراي شایستگي هایي از قبیل: استقبال و بدرقه از مهمانان رستوران،راهنمایي میهمان در انتخاب غذا و نوشیدني،كمك به میزبانان رستوران در ارایه غذا و نوشیدني هاي خاص،سرپرستي و نظارت بر كار پرسنل زیر مجموعه خود،آموزش تخصصي به پرسنل زیر مجموعه خود،نظارت كامل بر استیشن مربوط به خود،انتقال نظرات و پیشنهاد مهمانان به مافوق خود،بکارگیري زبان انگلیسي در سر میزباني رستوران وتهیه گزارش كار و ارائه به مقام مافوق مي باشد.این شغل با مشاغلي همچون كمك میزبان و میزبان رستوران در ارتباط است.