متصدی طبقات

متصدي طبقات در هتل كسي است كه توانايي تعيين شرح وظايف اطاقدار زن و مرد براساس چارت سازماني، تهيه فرم كنترل كليد، نظارت بر رعايت قوانين و مقررات در طبقات، ايجاد توازن در برنامه يا سهميه كاري در اوقات شلوغ و خلوت كار در هتل، برقراري ارتباط با بخش فرانت آفيس، پيگيري فرم هاي تعميرات و خرابيها، پيگيري فرم درخواست كالا از انبار، موجودي گيري از انبار و بازرسي اتاق ميهمان و پيشگيري از حوادث را داشته باشد.