مدیر غذا

مدير غذا و نوشابه هتل در گروه شغلي خدمات است و از سازمان و تشكيلات هتل در بخش غذا و نوشابه و شيوه ارتباط مؤثر با ميهمانان و مشتريان رستوران ها و مراسم خاص آگاهي دارد و مديريت و راهبري ، برنامه ريزي و نظارت بر نيروي انساني و تهيه بودجه مورد نياز بخش غذا و نوشابه را بر عهده دارد . همچنين امور كنترل هزينه ها و محاسبه ي قيمت تمام شده مواد غذايي توليد شده و طراحي منو رستوران ها را مي داند . از ديگر وظايف او مديريت برگزاري ميهماني ها و مراسم خاص ، روش هاي پذيرايي ، انبارداري ، نگهداري و بهداشت مواد غذايي ، آشنايي با وسايل، تجهيزات و ملزومات توليد و ارائه مواد غذايي در آشپزخانه و رستوران مي باشد و نيز بايد با صنعت گردشگري و بخش هاي آن و اجراي قوانين و مقررات مربوط به هتل ها آشنا باشد.