مدیر هتل

مدير هتل از گروه شغلي خدمات است و از سازمان ، تشكيلات و بخش هاي هتل و روش برقراري ارتباط مؤثر با ميهمانان آگاهي كامل دارد و دانش مديريت، رهبري و سازماندهي در هتل ، مديريت نيروي انساني و شيوه برنامهريزي و نظارت را مي داند . همچنين مدير هتل از قدرت ، تصميم گيري و حل مسائل مختلف ، تنظيم بودجه مورد نياز هتل و كنترل هزينه ها آگاهي دارد. از ديگر وظايف او اطلاع از بخش هاي صنعت گردشگري مي باشد و با دكوراسيون و تزئينات داخلي هتل، شيوه بازار يابي و جذب مشتريان، شيوه ارتباطات درون و برون سازماني و اجراي قوانين و مقررات مربوط به هتل ها آشنايي كامل دارد.