میزبان رستوران

میزبان رستوران هتل شغلی است از حوزه هتلداري که داراي شایستگی هایی از قبیل: بکارگیري روشهاي پذیرایی،استفاده از ابزار و وسایل پذیرایی،چیدمان و آماده سازي میزهاي پذیرایی،اخذ سفارش از مهمان،استفاده از مهارتهاي ارتباطی در میزبانی رستوران،ارایه صورت حساب به مهمان وبکار گیري زبان خارجی در میزبانی رستوران میباشد.این شغل با مشاغلی همچون کمک میزبان رستوران ، سر میزبان رستوران و سرمیزبان روم سرویس در ارتباط است.