کارمند روابط عمومی

كارمند روابط عمومي هتل از گروه شغلي خدمات است و با مسائلي نظير سازمان و قوانين هتل و مهارت هاي ارتباطي مؤثر، كاربرد تجهيزات مختلف اداري ، بايگاني اسناد، نامه ها، تجزيه و تحليل بازار و مشتريان هتل آشنايي دارد. همچنين كارمند روابط عمومي بايد خدمات و امكانات هتل را معرفي و ارتباطات درون و برون سازماني ، تشريفات، استقبال و بدرقه ميهمانان مهم و نيز امور برگزاري جلسات و همايش هاي مختلف را پي گيري و به انجام برساند.