کارمند پذیرش هتل

کارمند پذیرش هتل از گروه شغلي خدمات است . کارمند پذیرش ضمن آگاهي از سازمان و تشكیلات هتل و بخش پذیرش میهمان ) فرانت آفیس ( از بخش هاي صنعت گردشگري نیز اطلاع و مهارت بالایي در برقراري ارتباط با میهمانان دارد ، با قدرت بیان و مهارت در فروشندگي مي تواند خدمات و اتاق هاي هتل را به میهمانان معرفي و ارائه نماید . همچنین اطلاعات جامعي در مورد هتل و خدمات شهري و جاذبه هاي دیدني منطقه دارد و باید از قوانین پذیرش میهمان و قوانین هتلداري آگاه باشد .